Registrului Comerțului finalizează prima etapă din proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii

0
235

Această primă etapă a avut ca principale obiective:
– evaluarea modului în care obligaţiile care rezultă din sistemul de management al calităţii la nivelul ONRC sunt îndeplinite din punct de vedere al conformităţii şi eficacităţii cu cerinţele prevăzute în SE EN ISO 9001:2015;
– evaluarea abilităţii sistemului de management al calităţii de a îndeplinii cerinţele legale, reglementate şi contractuale aplicabile în cadrul instituţiei;
– identificarea zonelor de îmbunătăţire a sistemului de management.
La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Derularea tuturor procedurilor au fost întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. De asemenea, s-au respectat principiile dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre).Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.
Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.
Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.
Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 24 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro