Implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a O.N.R.C., a registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”

0
280

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.
Implementarea proiectului va duce la noi abordări ale serviciilor oferite, idei și alternative de dezvoltare de interes pentru beneficiarii direcți ai acestora, precum și la centrarea mai mare a serviciilor ONRC pe ceea ce doresc beneficiarii.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de salariaţii ONRC de la nivel central și local care vor beneficia de noile tehnologii implementate. Acestea vor avea drept efect: ordonarea și sincronizarea activităţii, creşterea coerenţei și corectitudinii datelor primite, prelucrate și transmise, acurateţea și integritatea circuitului informaţional, controlul activităţilor la nivelul managementului, fluidizarea fluxului de informaţii si scurtarea timpului de fundamentare a deciziilor. Soluţiile inovatoare împreună cu toate componentele logistice vin în sprijinul desfăşurării activităţii grupului ţintă prin gestionarea mai bună a volumului de date/informaţii și eficientizarea circuitelor informaţionale. Indirect, proiectul propus vizează mediul extern, reprezentat de cetăţeni, mediul de afaceri, administraţia publică locală si centrală, care se vor bucura de servicii superioare calitativ.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
– cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
– gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
– implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.
Conferința de deschidere a proiectului a avut loc in data de 6.08.2018 și s-a bucurat de participarea reprezentanților Guvernului, ai Autorității de Management și ai instituțiilor care vizează implementarea principiilor orizontale asumate de ONRC prin acest proiect. 
Până în prezent, s-au parcurs următoarele etape în implementarea proiectului:
– a fost finalizată licitația privind achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională necesare derulării proiectului. În acest moment, în derularea contractului, se parcurge etapa de diagnoză a sistemului existent. Implementarea Sistemului de Management al Calității reprezintă o formă de planificare, organizare şi evaluare a activităţii;
– în paralel, a fost achiziționat, de la Organismul Național de Standardizare din România (ASRO), și difuzat către angajații ONRC responsabili cu implementarea sistemului de management al calității, setul de standarde necesar pentru implementarea SMC;
– în prezent, este în desfășurare procedura de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici privind achiziția de servicii privind cursurile de formare profesională a personalului ONRC şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. Serviciile de formare profesională au fost împărțite în 12 loturi, pe domenii de activitate. Componenta proiectului referitoare la formarea profesională implică participarea la cursuri a unui număr de 1084 de salariați ai ONRC, astfel:


o 560 de salariați participă la un curs privind interpretarea și aplicarea noilor coduri juridice care este împărțit în 28 de sesiuni;
o 524 de salariați participă la cursuri de formare profesională în următoarele domenii: legislație achiziții, legislație cibernetică, control intern managerial, legislația muncii, relații mass-media, formare de formatori, TIC avansat și cybersecurity, managementul calității. În urma implementării componentei de formare profesională rezultatele așteptate vizează îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale la nivelul sistemului judiciar.

– în cadrul modulului Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a fost solicitat și obținut avizul pozitiv  al Comitetului Tehnico – Economic pentru Societatea Informațională, printre atribuțiile căruia se numără și avizarea strategiilor şi proiectelor de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice, a eliminării finanţărilor multiple şi suprapunerilor funcţionale. Rezultatele acestei componente informatice a proiectului sunt următoarele:


o un sistem de publicitate legală a actelor, integrat și consolidat prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerțului;
o redefinirea proceselor/procedurilor existente pentru publicarea legală a actelor prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerțului și susținerea acestui demers cu un sistem informatic complex;
o un instrument de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC;
o un cadru de cooperare implementat cu scopul sprijinirii angajaților ONRC în vederea unificării activităților necesare îndeplinirii atribuțiilor zilnice și periodice, gestionării proceselor interne și a răspunsurilor către mediul de afaceri și administrația publică.

Totodată, au fost achiziționate mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele consumabile necesare desfășurării activității echipei de management.
La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Astfel, recrutarea și remunerarea personalului implicat în managementul proiectului se va face cu respectarea legislației în vigoare privind egalitatea de gen (pentru muncă egală remunerare egală). Se asigură respectarea principiilor nediscriminării și asigurării accesibilității persoanelor cu dizabilități prin existența infrastructurii necesare la nivelul tuturor sediilor în care își desfășoară activitatea Registrul Comerțului. De asemenea proiectul respectă toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile, dimensiunea ecologică, economică și socială, pe parcursul tuturor etapelor de implementare. Proiectul va contribui la obținerea dezvoltării durabile în sensul în care toate intervențiile sale sunt sustenabile și vor conduce în timp la asigurarea unor condiții mai bune de viață și muncă a angajaților instituției.
 
Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Perioada de implementare: 24 luni
Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro